top of page

Våre Kurs - Flamenco Oslo

Flamenco Kurs
barbale JM. png.png
workshop JM.jpg
norsk.jpg

 

Flamenco  Workshop 

José Manuel Álvarez

Om: 

https://www.flamenconorge.no/barbaleflamencolive

Tangos del titi ( enkelt koreografi) nivå 2 og 3 - 960 kr,- (3 timer kurs)

Teknikk - 960 kr,- (3 timer kurs)

 

Ressurser for jaleos nivå 3 - 960 kr.- (3 timer kurs)

 

Velg alternativ 1 eller 2

1 - Early bird priser med kombinasjoner

tangos + teknikk : 1800

jaleos + teknikk: 1800

tangos + jaleos + teknikk:  2600 kr.- 

2 - EARLY BIRD 20% SPESIELL RABATT PÅ WORKSHOPS FOR DE SOM HAR BILLETT TIL FLAMENCO KONSERTEN CRUCES PÅ RIKSSCENEN


 

​Gjennom denne workshopen vil du tilegne deg følgende ferdigheter: 

- Kroppsbevisst arbeid, teknikk og rene bevegelser

musikalitet i fotarbeidet, rytme og temposkifter, romfølelse (kinesfæren), holdning, projeksjon og "organiske" bevegelser.

– Det skal jobbes med koreografien hvor man kan lære mye rytmikk og flamencokroppsuttrykk.

-Forklaring av hvert avsnitt i dansen

STED:

Intimscene Riksscenen

OBS! Merk betalingen med navn og kurs

Påmelding : workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Betaling: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

england-150397_960_720.png

 

Flamenco workshop

José Manuel Álvarez

About

https://www.flamenconorge.no/barbaleflamencolive

Tangos del titi (easy choreography) level 2 - 960 kr,-  

(3 timer kurs)

 

Teknikk - 960 kr. (3 timer kurs)


Resources for jaleos level 3 - 960 kr,- (3 timer kurs)

 

Select option 1 or 2:

1 -Early bird prices with combinations:

tangos + technique : 1800

jaleos + technique: 1800

tangos + jaleos + technique:  2600 kr.- 

2 -EARLY BIRD 20% SPECIAL DISCOUNT AT THE WORKSHOPS FOR THOSE WHO HAVE A TICKET TO THE FLAMENCO CONCERT CRUCES AT RIKSSCENEN


 

Through this workshop you will acquire the following skills:

 

- Body-aware work, technique and clean movements

- musicality in the footwork, rhythm and tempo changes, sense of space (the kinesphere), posture, projection and "organic" movements.

- Work will be done with the choreography where you can learn a lot of rhythmics and flamenco body expression.

-Explanation of each section in the dance

PLACE

Instimscene Riksscenen

IMPORTANT! Mark your payment with your name and workshop

Register : workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Payment: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

insta nff.png

 

Flamenco  Laboratorium (teoretisk - praktisk)

med Bellali Austria & Lasse Grøfethaugue (gitar)

Søndag - 10.september.2023

kl. 12:00 - 13:30

 

Palos: alegrias & Seguiriya (10. september)

Denne workshopen fokuserer på dansestruktur, musikalitet og legger vekt på uttrykk i et tablao eller teatermiljø:

 

Temaer vi vil dekke:

  • Introduksjon: Vi vil starte med en kort historie om flamenco for å gi en forståelse av de ulike stilene vi skal arbeide med.

  • Kompass og Palmas: Vi vil utforske den grundleggende takten i flamenco og hvordan palmas brukes til å markere rytmen.

  • Musikalsk Struktur: Dette vil inkludere en inngående utforskning av den musikalske strukturen i flamenco, som vanligvis er inndelt i kompass, tekster, vers og falsetas. Målet er å sikre at elevene forstår hvordan en flamencosang er satt sammen og hvordan gitaren samspiller med sang og dans.

Praktisk Laboratorium:

  • Live Sang og Dans: Her vil vi utforske sanntidsinteraksjonen mellom gitar, sang og flamencodans, og hvordan de komplementerer hverandre.

  • Analyse av Flamenco Palos: Vi vil dykke dypt ned i de musikalske og dansemessige kjennetegnene til hver palo (stil) og hvordan de skiller seg fra hverandre.

  • Improvisasjon og Kreativitet: Elevene vil ha muligheten til å skape sine egne falsetas (gitarinnslag) og dansetrinn, og eksperimentere med variasjoner innenfor den tradisjonelle strukturen.

  • Gruppearbeid: Vi vil jobbe i grupper for å skape en hel flamencoforestilling som inkluderer gitar, sang og dans. Dette gir deg muligheten til å anvende alt du har lært.

  • Opptreden: Målet er at alle skal forberede en individuell eller gruppeopptreden som demonstrerer deres forståelse av dansestruktur, musikalitet og bruk av flamencogitar.

Bli med oss og utforsk den rike tradisjonen til flamenco!

Pris: 250 kr. 
​​

STED:

West end studio Margarinfabrikken

Stavangergata 42, Oslo 

OBS! Merk betalingen med navn og kurs

Påmelding : workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Betaling: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

norsk.jpg

Flamenco Laboratory

med Bellali Austria & Lasse Grøtehague (guitar)

Sunday - 10 September, 2023

kl. 12:00 - 13:30

Palos: alegrias & Seguiriya (10. september)

This workshop focuses on dance structure, musicality and emphasizes expression in a tablao or theater environment:

Topics we will cover:

* Introduction: We will start with a short history of flamenco to give an understanding of the different styles we will be working with.

* Compass and Palmas: We will explore the basic beat in flamenco and how palmas are used to mark the rhythm.

* Musical Structure: This will include an in-depth exploration of the musical structure of flamenco, which is usually divided into compasses, lyrics, verses and falsetas. The aim is to ensure that students understand how a flamenco song is put together and how the guitar interacts with song and dance.

Practical Laboratory:

* Live Song and Dance: Here we will explore the real-time interaction between guitar, song and flamenco dance, and how they complement each other.

* Analysis of Flamenco Palos: We will dive deep into the musical and dance characteristics of each palo (style) and how they differ from each other.

* Improvisation and Creativity: Students will have the opportunity to create their own falsetas (guitar touches) and dance steps, and experiment with variations within the traditional structure.

* Group work: We will work in groups to create a whole flamenco choreography that includes guitar, song and dance. This gives you the opportunity to apply everything you have learned.

* The performance: The goal is for everyone to prepare an individual or group performance that demonstrates the understanding of dance structure, musicality and the use of flamenco guitar.

Join us and explore the rich tradition of flamenco!

Price: 250 kr. 

PLACE

West end studio Margarinfabrikken

Stavangergata 42, Oslo 

IMPORTANT! Mark your payment with your name and workshop

Register : workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Payment: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

england-150397_960_720.png

NIVÅ

1

Vil du begynne å danse flamenco?

Det er viktig å få en god begynnelse når du skal lære flamenco. Det gir et godt grunnlag for dansen, slik at du ikke skader kroppen din. Vi underviser grunnleggende trinn, teknikk og tradisjonell flamenco og hjelper deg å oppdage din stil og dine muligheter.  Du vil blant annet lære om holdning, styrke og smidighet. Vi vil undervise korte og enkle trinnsekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

Teknikk

Med morsomme trinnsekvenser og øvelser perfeksjonerer vi armbevegelser og fotarbeid. Vi jobber med musikalitet i fotarbeidet, rytme og temposkifter, romfølelse (kinesfæren), holdning, projeksjon og "organiske" bevegelser.

 Flamenco-

perkusjon

Liker du flamenco og ønsker å lære det grunnleggende flamencoperkusjon?

På kurset fokuseres det på å lære takt, rytme og teknikk på flamencocajon.

Klassisk spansk dans

​Den klassiske spanske dansen er basert på komposisjoner inspirert av folkemusikk og klassiske danseres introduksjon av folkedanser på scenen, på midten av 1800-tallet.

I dette kurset vil vi gå igjennom grunnleggende klassisk spansk dans.

Vi lærer å spille kastanjetter, med deres særegne musikalitet og rytme. Vi lærer den klassiske skolens danseuttrykk (sisol, retortillé rodazanes, echappé, assemblé, sobresaut etc.), og de forskjellige bevegelsenes tilhørende kastanjettspill. Vi lærer om stilarter, quiebros

​ ​

(rotasjon og cambré), armbevegelser, holdning og ekspressivitet.  Vi lærer om bruken av rommet, kvalitet og musikalitet. Og det viktigste: å nyte dansen, kreativiteten og uttrykksmulighetene.

Amatør:

Gir rom for å nyte dansen og å lære mer om dialogen mellom musikere, dansere og scenerommet. Mål: Innta scenen! Det vil si å prøve ut  i praksis det man har lært i klassen, bare for gleden av å danse, eller bare for å være med på den kreative prosessen for dem som ikke liker å opptre på scenen.

NIVÅ

2

Har du litt erfaring med flamenco?

På dette nivået øver vi på armbevegelser, kroppsholdning, flamencorytmer og fotarbeid. Vi jobber med styrke i armer, mage, rygg og ben, forbedrer hastigheten i fotarbeidet og jobber med kroppsbevissthet og Har du litt erfaring med flamenco? smidighet mens vi har det gøy.

Koreografisk

Atelier

Denne klassen er for videregående dansere. Her er målet å bygge opp et profesjonelt nivå i både danseuttrykket og i kommunikasjon med musikerne. Her utarbeider vi komplette koreografier elevene kan opptre med.

Vi arbeider også med teknikk, nyansering av fotarbeidet, rytmekontroll og -forståelse, optimale bevegelsesmønstre basert på elevens naturlige bevegelser. Her er det rom for å skape personlige og flytende danseuttrykk.

Palmaskurs

En innføring i flamencomusikken for dansere, musikere og andre interesserte.

Velkommen til et nytt semester på FlamencoVerkstedet. Vi gleder oss til å komme i gang igjen! I høst vil det også være palmaskurs, denne gangen mer rettet mot palmas til dans. Den første halvtimen vil vi arbeide med palmas, contra, rytmisk presisjon og lytting til musikk som alltid. Den andre halvtimen vil vi arbeide med en danser i gruppen som har et stykke av en dans de vi jobbe med. Vi vil lære å gjøre palmas til denne dansen/danse-snurten, og snakke om struktur/dynamikk/rytmikk i forbindelse med den. Dette er lærerikt og givende for alle parter.
Er du en danser som har en koreografi du kunne tenkt å jobbe med gitar? Da er du hjertelig velkommen til å være med som danseren vår, bare avtal med meg på forhånd så vi kan sette av en dag til din dans. Du betaler det samme som de som kommer for å klappe, og får nyttige tilbakemeldinger og tips i forhold til musikken i dansen din.

Flamenco barnedans

Oppmuntre til kreativitet gjennom dans. Vi underviser barn i grunnleggende flamenco gjennom morsomme leker i dans, rytme, musikk og perkusjon.

 

Flamenco barnedans gir barn mulighet til å utvikle et positivt forhold til kroppen sin, lære det grunnleggende i dansen, i utforskning og i lek. Dansen skaper et rom for utfoldelse og kreativitet, som styrker barnas selvtillit og selvstendighet. Den gir ny innsikt og hjelper dem til å lære å tenke på en ny måte. Elevene øver på grunnleggende motoriske ferdigheter og det brukes forskjellig musikk og rekvisitter for å bedre kroppskontroll og koordinasjon. Timene har en enkel struktur og dynamikk, der målet er å fremme sunne, sterke og fleksible kropper, og legge til rette for en fremtid med dans eller andre fysiske aktiviteter. Danseundervisning har også positiv innvirkning på kognitive, sosiale og følelsesmessige ferdigheter.​

Talenter:

Klasser som vil bidra til profesjonaliseringen av dyktige dansere i Norge. Det blir blant annet koreografiske workshops, opptredener på festivaler og ulike arrangementer.

Her kan du:

- Lære flamencoestetikk gjennom de forskjellige flamenco palos.

- Utvikle ditt eget kroppslige uttrykk innen flamencodans og lære om samspillet mellom dans sang og gitar.

- Øve på egne teknikker for flamencodans (piruetter,  armbevegelser, fotarbeid).

- Tilegne deg de ferdighetene som trengs for å utvikle en del av, eller en hel dans.

- Få satt det du lærer inn i flamencoens historiske kontekst.

bottom of page