top of page

Våre Kurs - Flamenco Oslo

Flamenco Kurs
1.png
2.png
norsk.jpg

 

Flamenco Semester 

Koreografisk Atelier med Adela Campallo

 

Det er en ære for Flamenco Norge å ha Adela Campallo i dette semester prosjekt. 

Vi skal jobbe i en musikalsk Flamenco og dans kort konsert som heter “Granada”.

Dette konsert vil bli presentert i Februar 2023 som en del av Barbalé Flamenco Live.

Om Adelahttps://adelacampallo.com/en/

 

Hvordan:

Adela vil komme til Oslo tre ganger i løpet av semesteret 2022-2023 for å holde intensivkurs i koreografiene.

Danseundervisning vil bli gitt på to nivåer og vil bestå av bade teknikk og koreografi. Ved hjelp av et enkelt språk skal man kunne få en dypere forståelse for og større glede av dans og musikk.

Målet er å nyte og få en dypere forståelse av dansen, koreografien og musikken.

Nivåer: 

åpent nivå: her det blir en enkel koreografi for å jobbe kroppen, veldig enkelt, med flamencoteknikk, for å nyte og lære noe raskt.

Nivå 2 er nivå med nok erfaring i flamenco (vil ikke være fra grunnleggende nivå).

 

Nivå 3 er avansert nivå, med mye erfaring med flamencodans.

 

Hvordan kan jeg delta?

 

For å delta er alt vi ber om engasjement og et ønske om å danse.

Gjennom Norges Flamencoforbund jobber vi for å redusere kostnadene denne produksjonen innebærer.

Hva hvis jeg ikke kan komme på alle workshopene, 

eller hvis jeg bare vil delta i de intensive workshopene uten å danse på konserter?

 

Det er ikke obligatorisk å delta på alle workshopene forutsatt at hver elev forplikter seg til å arbeide på egenhånd, slik at alt er klart når dere danser med Adela.


JA, det er mulig å bare delta i intensive workshops. Bare si ifra til oss at du ikke ønsker å delta i  produksjonen, men kun danser i de intensive workshopene.

 

Gjennom denne workshopen vil du tilegne deg følgende ferdigheter:

 

-Kroppsbevisst arbeid, teknikk og rene bevegelser

-Det skal jobbes med koreografiene hvor man kan lære hvordan en dans kan struktureres

-Forklaring av hvert avsnitt i dansen

-Dansedialog med medfølgende musiker

EARLY BIRD PRIS (før 27. januar):

Teknikk, Zambra, tangos, alegrias eller caña :

650kr. (per hver Kurs )

 

STED:

Stavanger gata 42, 0467 Oslo (West End Studios)

Møllergata 9 (Dance city)

Påmelding : workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Betaling: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

england-150397_960_720.png

 

Flamenco semester

Choreographic Atelier with Adela Campallo

 

It is an honor for Flamenco Norway to have Adela Campallo in this semester's project.

We will work in a musical Flamenco and dance short concert called "Granada".

This concert will be presented in February 2023 as part of Barbalé Flamenco Live.

About Adelahttps://adelacampallo.com/en/

How:

Adela will come to Oslo three times during the 2022-2023 semester to hold intensive courses in choreography.

Dance lessons will be given at different levels and will consist of both technique and choreography. With the help of a simple language, one should be able to gain a deeper understanding of flamenco and greater enjoyment of dance and music.

The goal is to enjoy and gain a deeper understanding of the dance, the choreography and the music.

Levels:

open level: it will be a simple choreography to work the body, very simple, with flamenco technique, to enjoy and learn something quickly.

Level 2 is level with enough experience in flamenco (will not be from basic level).

 

Level 3 is an advanced level, with a lot of experience with flamenco dancing.

 

How can I participate?

 

To participate, all we ask is commitment and a desire to dance.

Through the Norwegian Flamenco Association, we are working to reduce the costs of this production.

What if I can't make it to all the workshops,

or if I just want to participate in the intensive workshops without dancing at concerts?

 

It is not compulsory to attend to all the workshops but each student undertakes to work independently, so that everything is ready when you dance with Adela.

 

YES, it is possible to only participate at the intensive workshops. Just tell us that you don't want to participate in the production, but only dance in the intensive workshops.

 

Through this workshop you will acquire the following skills:

 

- Body-aware work, technique and clean movements

- Work will be done with the choreographies where you can learn how a dance can be structured

-Explanation of each section in the dance

-Dance dialogue with accompanying musician

EARLY BIRD PRIS (før 27. januar):

Technique, Zambra, tangos, alegrias or caña :

650kr. (per workshop )

PLACE

Stavanger gata 42, 0467 Oslo (West End Studios)

Møllergata 9 (Dance city)

Register : workshop@flamenconorge.no // 925.353.00

Payment: 
Kontonummer 1822.78.83827 // VIPPS 92535300

NIVÅ

1

Vil du begynne å danse flamenco?

Det er viktig å få en god begynnelse når du skal lære flamenco. Det gir et godt grunnlag for dansen, slik at du ikke skader kroppen din. Vi underviser grunnleggende trinn, teknikk og tradisjonell flamenco og hjelper deg å oppdage din stil og dine muligheter.  Du vil blant annet lære om holdning, styrke og smidighet. Vi vil undervise korte og enkle trinnsekvenser, koordinasjonsøvelser og korte koreografier med mer utfordrende trinnkombinasjoner.

Teknikk

Med morsomme trinnsekvenser og øvelser perfeksjonerer vi armbevegelser og fotarbeid. Vi jobber med musikalitet i fotarbeidet, rytme og temposkifter, romfølelse (kinesfæren), holdning, projeksjon og "organiske" bevegelser.

 Flamenco-

perkusjon

Liker du flamenco og ønsker å lære det grunnleggende flamencoperkusjon?

På kurset fokuseres det på å lære takt, rytme og teknikk på flamencocajon.

Klassisk spansk dans

​Den klassiske spanske dansen er basert på komposisjoner inspirert av folkemusikk og klassiske danseres introduksjon av folkedanser på scenen, på midten av 1800-tallet.

I dette kurset vil vi gå igjennom grunnleggende klassisk spansk dans.

Vi lærer å spille kastanjetter, med deres særegne musikalitet og rytme. Vi lærer den klassiske skolens danseuttrykk (sisol, retortillé rodazanes, echappé, assemblé, sobresaut etc.), og de forskjellige bevegelsenes tilhørende kastanjettspill. Vi lærer om stilarter, quiebros

​ ​

(rotasjon og cambré), armbevegelser, holdning og ekspressivitet.  Vi lærer om bruken av rommet, kvalitet og musikalitet. Og det viktigste: å nyte dansen, kreativiteten og uttrykksmulighetene.

Amatør:

Gir rom for å nyte dansen og å lære mer om dialogen mellom musikere, dansere og scenerommet. Mål: Innta scenen! Det vil si å prøve ut  i praksis det man har lært i klassen, bare for gleden av å danse, eller bare for å være med på den kreative prosessen for dem som ikke liker å opptre på scenen.

NIVÅ

2

Har du litt erfaring med flamenco?

På dette nivået øver vi på armbevegelser, kroppsholdning, flamencorytmer og fotarbeid. Vi jobber med styrke i armer, mage, rygg og ben, forbedrer hastigheten i fotarbeidet og jobber med kroppsbevissthet og Har du litt erfaring med flamenco? smidighet mens vi har det gøy.

Koreografisk

Atelier

Denne klassen er for videregående dansere. Her er målet å bygge opp et profesjonelt nivå i både danseuttrykket og i kommunikasjon med musikerne. Her utarbeider vi komplette koreografier elevene kan opptre med.

Vi arbeider også med teknikk, nyansering av fotarbeidet, rytmekontroll og -forståelse, optimale bevegelsesmønstre basert på elevens naturlige bevegelser. Her er det rom for å skape personlige og flytende danseuttrykk.

Palmaskurs

En innføring i flamencomusikken for dansere, musikere og andre interesserte.

Velkommen til et nytt semester på FlamencoVerkstedet. Vi gleder oss til å komme i gang igjen! I høst vil det også være palmaskurs, denne gangen mer rettet mot palmas til dans. Den første halvtimen vil vi arbeide med palmas, contra, rytmisk presisjon og lytting til musikk som alltid. Den andre halvtimen vil vi arbeide med en danser i gruppen som har et stykke av en dans de vi jobbe med. Vi vil lære å gjøre palmas til denne dansen/danse-snurten, og snakke om struktur/dynamikk/rytmikk i forbindelse med den. Dette er lærerikt og givende for alle parter.
Er du en danser som har en koreografi du kunne tenkt å jobbe med gitar? Da er du hjertelig velkommen til å være med som danseren vår, bare avtal med meg på forhånd så vi kan sette av en dag til din dans. Du betaler det samme som de som kommer for å klappe, og får nyttige tilbakemeldinger og tips i forhold til musikken i dansen din.

Flamenco barnedans

Oppmuntre til kreativitet gjennom dans. Vi underviser barn i grunnleggende flamenco gjennom morsomme leker i dans, rytme, musikk og perkusjon.

 

Flamenco barnedans gir barn mulighet til å utvikle et positivt forhold til kroppen sin, lære det grunnleggende i dansen, i utforskning og i lek. Dansen skaper et rom for utfoldelse og kreativitet, som styrker barnas selvtillit og selvstendighet. Den gir ny innsikt og hjelper dem til å lære å tenke på en ny måte. Elevene øver på grunnleggende motoriske ferdigheter og det brukes forskjellig musikk og rekvisitter for å bedre kroppskontroll og koordinasjon. Timene har en enkel struktur og dynamikk, der målet er å fremme sunne, sterke og fleksible kropper, og legge til rette for en fremtid med dans eller andre fysiske aktiviteter. Danseundervisning har også positiv innvirkning på kognitive, sosiale og følelsesmessige ferdigheter.​

Talenter:

Klasser som vil bidra til profesjonaliseringen av dyktige dansere i Norge. Det blir blant annet koreografiske workshops, opptredener på festivaler og ulike arrangementer.

Her kan du:

- Lære flamencoestetikk gjennom de forskjellige flamenco palos.

- Utvikle ditt eget kroppslige uttrykk innen flamencodans og lære om samspillet mellom dans sang og gitar.

- Øve på egne teknikker for flamencodans (piruetter,  armbevegelser, fotarbeid).

- Tilegne deg de ferdighetene som trengs for å utvikle en del av, eller en hel dans.

- Få satt det du lærer inn i flamencoens historiske kontekst.

bottom of page